Isulat ang tama kung. Kung may bagong tao sa aming lugar, magiliw akong nakikipag-usap sa kanya na may pag Answer: TAMA Gawain 1: Tama o Mali Isulat ang Tama kung ang pangungusap ay wasto at Mall kung or wasto ang tinutukoy 1 _______2 Kung hindi wasto ay itama ang mga nakasalungguhit na mga salita Sa panahon ng kolonyalismo, isinawalang bahala ng karamihan ng mga katutubong pamayanan ang Kristiyanismo Ano ang dalawang uri ng liwanag? a S: Wasto / Hindi wasto - kanina / Hindi Gqwain sa Pagkatuto Bilang 6:Isulat ang TAMA kung wasto ang isinasaad ng mga pangungusap at MALI kung hindi wasto _____ 2 Inilunsad ang Austerity Program o Pagtitipid Isulat ang tamang sagot sa patlang bago ang bilang Pagkatapos ng digmaan ay pinaigting ang Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Basahin at unawain ang bawat pangungusap ____1 II Ang burol ay mataas na anyong lupa ngunit mas mababa kaysa bundok Limang puntos Pinakamakapangyarihang medya sa Pilipinas B Ang karapatan ay tinatamasa ng mga tao sa ilalim ng demokratikong pamahalaan Ang sangay na tagapagpaganap ay pinamumunuan ng pangulo ng bansa Pagtatag ng samahang Malaysia Philippines Indonesia (MAPHILINDO) Ang iyong sagot sa tanong na ito ay maaari mong maipakita sa malikhaing Isulat ang TAMA, kung ito ay nagpapakita ng pakikiisa sa mga programa ng pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan at MALI kung hindi Ang tulang Pag-ibig sa "Tinubuang Lupa" ay labindalawahung pantig Isulat kung ito ay TAMA O MALI Gumamit ang mga Pilipino ng bato at matitigas na kahoy sa paggawa ng kanilang mga tahanan 00 out of 1 Nakikinig sa pahayag ng kapitan ng barangay na bawal lumabas ng bahay ang mga edad 17 pababa " 4 Gawain 3 Direksiyon Isulat ang salitang Tama kung nagpapahayag ng wastong pahayag at salitang Mali kung nagsasaad ng hindi tamang pahayag Isulat kung Tama o Mali ang nakasaad sa bawat bilang sa sagutang papel * Gawaing Pagkatuto Bilang 3: (Balikan) Suriin at pag-aralan ang mga sumusunod na paglalarawan sa mga larong pinoy Manipis and textura ng musika kung ito ay binubuo ng isang tunogmula sa iisang boses o instrumento Gawain 1: Tama o Mali Isulat ang Tama kung ang pangungusap ay wasto at Mall kung or wasto ang tinutukoy 1 Kailangang serbisyong mabilis at nasa tamang oras 6 B Itinuturing na droga ang alak at sigarilyo sapagkat ang mga ito ay may mga sangkap na nakalululong 1 Bubuo ng 20 pahinang sulating pananaliksik tungkol sa mga epekto ng Ang Mga Epekto Maaaring Maging Agad at Mapapahamak Bahay / Pamumuhay / Kung ano ang isulat sa kard ng isang ama sa iyong ama, dahil ang pagkuha ng tama ay maaaring maging kumplikado - Pamumuhay - 2022 Balikan Isulat sa patlang ang TAMA kung ang pangungusap ay nagsasaad ng atotohanan at MALI kung hindi 1) Pagsali sa mga Lakbay Pangkalikasan Bubuo ng 20 pahinang sulating pananaliksik tungkol sa mga epekto ng Isulat kung Tama o Mali ang nakasaad sa bawat bilang sa sagutang papel * Gawaing Pagkatuto Bilang 3: (Balikan) Suriin at pag-aralan ang mga sumusunod na paglalarawan sa mga larong pinoy Isulat ang salitang TAMA kung wasto ang ipinapahayag ng pangungusap at MALI kung di-wasto Ang Mga Epekto Maaaring Maging Agad at Mapapahamak Bahay / Pamumuhay / Kung ano ang isulat sa kard ng isang ama sa iyong ama, dahil ang pagkuha ng tama ay maaaring maging kumplikado - Pamumuhay - 2022 I Ang sangay na tagapagbatas ay binubuo ng mga piling hurado c Kailangang makipagsapalaran Upang matugunan ang pangangailangan ng katarungang panlipunan, kailangan mong makipag usap at makipagdayalogo sa iba upang magkaliwanagan at mapakinggan ang panig ng bawat isa _______1 Tingnan mo kung nakuha mo ng tama ang mga tanong sa ibaba Ang Mga Epekto Maaaring Maging Agad at Mapapahamak Bahay / Pamumuhay / Kung ano ang isulat sa kard ng isang ama sa iyong ama, dahil ang pagkuha ng tama ay maaaring maging kumplikado - Pamumuhay - 2022 Test III 106 Gamit lamang ang isip, basahin, suriin, at sagutin ang bawat suliranin na nakatala sa bawat bilang Si Melba at Tina ay matalik na magkaibigan Quiz your students on Tama o Mali Isulat ang TAMA kung wasto ang gamit ng bantas at MALI kung mali ang bantas na ginamit sa salita o pahayag Ang textura ay isang element ng musika na tumutuon sa nipis atkapal na tunog ng musika March 31, 2014 pamamaraan Maganda ang naidudulot ng sigarilyo sa katawan ng taong katulad mo TAMA 1 Ang negosyo ay dapat walang personal touch, basta nasisilbihan ang mga mamimili Masaya ako kapag nakapagtatanghal ako sa aming palatuntunan Ang kumander ng hukbong Hapon ay si Hen Isulat mo ang mga katangian ng isang matiwasay na lipunan Facism ang tawag sa idelohiyang pinaiiral ni Benito Mussolini sa Italy 3 A 7 Mahusay sumayaw ang mga mag-aaral TAMA O MALI Panuto: Isulat ang TAMA kung ang pahayag sa ibaba ay wasto at MALI naman kung hindi Ang mapusok na pamumuno ni Hitler sa Germany ay isa sa mga nagbunsod ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig _____1 Basahing mabuti ang bawat pahayag at tukuyin kung anong bahagi o template ng konseptong papel ang isinasaad nito Ang pag awit ng solo ay nakabubuo ng polyphonic texture Ang mga patapong bagay ay maaaring gamitin sa paglilimbag I Si Jose P Ikalulutas ng problema ang pag-inom ng alak Isulat ang sagot sa sagutang papel Sa unang bahagi ng gawaing ito ay mahalagang maibahagi mo muna kung ano ang larawan ng isang matiwasay na lipunan para sa iyo Ste p Time Action State Marks 20:05 finished Question 5 Correct Mark 1 Ang Mga Epekto Maaaring Maging Agad at Mapapahamak Bahay / Pamumuhay / Kung ano ang isulat sa kard ng isang ama sa iyong ama, dahil ang pagkuha ng tama ay maaaring maging kumplikado - Pamumuhay - 2022 Correct answers: 2, question: Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 Panuto: Suriin ang bawat pangungusap Kailangang organisahin ang mga ideya bago sumulat ng isang liham Ang imahe ay larawang nabubuo sa isip ng mambabasa sa pamamagitan ng mga salita 2 Sa pamayanang Minoan ay may apat na pangkat ng tao ang mga maharlika, mga mangangalakal, mga kawal, at ang mga alipin Dahil sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig ang ekonomiya ng bansa ay lubos na umunlad, 2 Isulat ang iyong sagot sa patlang Correct answers: 1, question: Isulat sa patlang Ang salitang TAMA kung Tama Ang isinasaad Ng pangungusap at MALI Naman Kong Mali 3) Iwasan ang paggamit ng mga nakalalasong kemikal SI "Ramayana" ang pinakadakilang dramatista na may-akda ng "Shakuntala" 3 Ang Labanan sa Bataan ang naging hudyat ng Ikalawang Digmaang Pandaigidig lente b plantsa d Lahat ng uri ng paglilimbag ay ginagawang paulit-ulit Gawain sa Pagkatuto Bilang 5: Isulat ang Tama kung ang isinasaad ng pangungusap ay tama at Mali kung mali TAMA 4 Ang sangay na tagapaghukom ay kinabibilangan ng mga mambabatas ___5 _____4 Itinuturing na pinakamakapangyarihang media ang radyo dahil sa rami ng mamamayang naaabot nito Tayong mga Pilipino ay Kilala dahil sa ating kaugaliang magiliw sa pagtanggAP sa mga bisita o dayuhan Kung ang sagot na ibinigay ay tama, isulat ang Oo sa bawat patlang Masaharu Homa Nagbayad siya sa kahera ng ₱ 50 Ang Mga Epekto Maaaring Maging Agad at Mapapahamak Bahay / Pamumuhay / Kung ano ang isulat sa kard ng isang ama sa iyong ama, dahil ang pagkuha ng tama ay maaaring maging kumplikado - Pamumuhay - 2022 Gawain 2 Isulat kung TAMA O MALI ang isinasaad ng pangungusap 1 Dahil sa pahirapan ng trabaho sa Pilipinas, napipilitan ang ilang mga Pilipino na mangibang bansa Ang Mga Epekto Maaaring Maging Agad at Mapapahamak Bahay / Pamumuhay / Kung ano ang isulat sa kard ng isang ama sa iyong ama, dahil ang pagkuha ng tama ay maaaring maging kumplikado - Pamumuhay - 2022 Panuto: Isulat ang TAMA kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at MALI kung hindi wasto Matapos ang pagsuko ng mga USAFFE sa Bataan, nilusob ng puwersang Hapones ang himpilan ng USAFFE sa Ang pananaw na feminista sa panunuring pampanitikan ay nagsusuri sa panitikan batay sa mga tauhan at sitwasyong nagsusulong ng pagkakapantay-pantay Tama o mali panuto isulat sa patlang ang tama kung TAMA o MALI Panuto: Isulat sa patlang ang TAMA kung ang pahayag ay umaayon sa kasakuyang nagaganap sa lipuan at MALI naman kung sa tingin mo ay isang haka-haka lamang Isulat ang sagot sa patlang bago ang numero May pag-asang umunlad ang sambayanan kahit walangpamahalaan3 2) Pagtapon ng basura sa tamang lalagyan Basahin nang mabuti ang bawat pangungusap, Isulat ang salitang TAMA kung wasto ang bawat pahayag at MALI kung hindi 15 Ang pamahalaan ay itinatag para sa kapakanan ng lahat ng mga taong sakop nito Kinilala ang Knossos bilang isang makapangyarihang lungsod at sinakop nito ang kabuoan ng Athens 2 answered Panuto: Isulat ang TAMA kung wasto ang isinasaad ng pangungusap, at MALI naman kung hindi wasto hindi monotono 5 Nagpatayo ng Agricultural Credit and Cooperative Financing Administration (ACCFA) Pinahintulutan rin ang pamumuhan sa lahat ng industriyang pang imprastraktura, kuryente, telekomunikasyon, paliparan at sektor ng pananalapi ___4 Isulat ang salitang wasto sa tabi ng bilang kung ang mga pahayag ay tama Junior High School answered Panuto: Isulat ang TAMA kung ito ay tumutukoy sa programa ni Pangulong Macapagal at MALI naman kung ito ay hindi Ang mapa ay patag na representasyon ng isang lugar Maaaring gumawa ng diorama o kaya naman ay gumuhit ng Ang pamahalaan ng Pilipinas ay pinamumunuan ng isang 4 _____ 1 Isulat ang katumbas na bilang ng iyong sagot sa sagutang papel Napakahalaga 3 Kung hindi naman tama, isulat ang Hindi at sabihin ang tamang sagot Isulat ang T kung tama ang pangungusap at M naman kung mali Walang mabuting naidudulotang digmaan sa isang bansa 3 Basahing mabuti ang mga pangungusap Isulat ang TAMA kung wasto ang ipinapahayag ng bawat pangungusap at MALI kung di wasto Pagkatapos ng digmaan ay pinaigting ang Ang Mga Epekto Maaaring Maging Agad at Mapapahamak Bahay / Pamumuhay / Kung ano ang isulat sa kard ng isang ama sa iyong ama, dahil ang pagkuha ng tama ay maaaring maging kumplikado - Pamumuhay - 2022 Isulat kung Tama o Mali ang nakasaad sa bawat bilang sa sagutang papel * Gawaing Pagkatuto Bilang 3: (Balikan) Suriin at pag-aralan ang mga sumusunod na paglalarawan sa mga larong pinoy Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel Kartograpo ang taong gumuguhit nito Isang puntos bawat bilang Mayroong dalawang sangay ang pambansang pamahalaan ng Pilipinas Ang imahe ay dapat laging maging kanais-nais Tiyak dapat na mga impormasyon ang ilalagay sa liham Pagtataya (Kultura) Modified True or False Isulat ang TAMA kung wasto ang isinasaad ng pangungusap; kung ito ay mali, itama ang salitang may salungguhit upang maiwasto ang pahayag Matatagpuan dito and Rehiyon ng NCR na nasa timog-silangang bahagi ng Pilipinas 4) Pagtanim ng mga bagong binhi ng kahoy sa gilid ng kabundukan Isulat ang salitang TAMA kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tamang kaisipan at MALI kung nagsasaad ng maling kaisipan Gawin ito sa iyong sa gutang papel 1 - 41594767 II Tama 2 Ang paglilimbag ay isa sa mga gawaing pansin ing na magagawa sa pamamagitan ng pag-iwan ng isang kinulayang bagay 96 Isulat ang tsek ( ) kung tama ang pag-uugali na ikinikilos sa bawat pangungusap at ekis ( ) naman kung hindi Lahat ng mamimili ay dapat komportable at nasisiyahan sa serbisyo ___3 Hindi na kailangan ang sukat at tugma sa tulang pag-ibig sa "Tinubuang Lupa Bangui Windmills, Ilocos Norte Isulat ang TAMA kung wasto ang ipinapahayag ng bawat pangungusap at MALI naman kung hindi Ang kultura ay tumutukoy sa kahulugan at paraan ng pamumuhay ng mga mamamayan sa isang lipunan kandila c Panuto: Isulat ang TAMA kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at MALI kung hindi wasto Itinataguyod ng pamahalaan ang kaunlaran ng ___1 Correct answers: 1, question: Panuto: Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi wasto Bawat mamamayan ay may kanya-kanyang karapatang tinatamasa Isulat ang T kung tama ang isinasaad sa pangungusap at M kung mali Isulat ang TAMA kung ito ay naging reaksiyon at ginawa ng ating mga ninuno sa pananakop ng mga Espanyol at MALI kung hindi lampara 2 Ang mapa ng Pilipinas ay binubuo ng 14 na mga rehiyon 5 10 Hindi mahalaga ang himig o tono ng pagpapahayag sa isang liham Kung ang bionote ay gagamitin sa networking site, isulat lamang ito sa 5 hanggang 6 na pangungusap Mali Ang abstrak ang pinakauang binabasa ng mga propesor o mga kapwa mananaliksik kaya ito ang pinakaunang gagawin sa pagsulat ng papel pananaliksik Ang Mga Epekto Maaaring Maging Agad at Mapapahamak Bahay / Pamumuhay / Kung ano ang isulat sa kard ng isang ama sa iyong ama, dahil ang pagkuha ng tama ay maaaring maging kumplikado - Pamumuhay - 2022 Quiz your students on Tama o Mali Isulat ang TAMA kung wasto ang gamit ng bantas at MALI kung mali ang bantas na ginamit sa salita o pahayag Kung may bago akong kakilala, iniiwan ko siya sa isang tabi Ang contractionary monetary policy ay ipinapatupad ng pamahalaan kung ang bansa ay nakararanas ng overheated economy o sobrang kasiglahan ng ekonomiya 4 " 3 ___2 Ang serbisyong matapat ay di kailangan sa negosyo Lahat ng awit ay maaaring Isulat ito sa iyong sagutang papel(1-10) 1 1) Bumili si Leomar ng notbuk at bolpen na may kabuuang halaga na ₱ 26 Naging tanyag ang mga Pilipinong pintor tulad nina Juan Luna at Felix Resurreccion Hidalgo dahil sa impluwensiya ng mga Espanyol 1 – Rasyunale 3 - Metodolohiya o Pamamaraan 2 – Layunin 4 - Resulta o Awtput Mali 1 Isulat ito gamit ang sumusunod na halimbawa: (Kung dalawa ang sagot sa isang tanong, paghiwalayin ang sagot gamit ang kuwit) Halimbawang Tanong: Kumain ako kahapon Alng mga sumusunod ay pinagmumulan ng liwanag maliban sa _____ Magiliw kong kinakausap ang aming mga panauhin a Panuto: Iguhit ang masayang mukha 😊 kung tama ang isinasaad ng pangungusap at malungkot na mukha ☹ kung mali - 41594767 Isulat ang salitang TAMA kung wasto ang ipinapahayag ng pangungusap at MALI kung di-wasto b Kapag may implasyon, dapat gamitin ng pamahalaan ang expansionary money policy 3 using our fun classroom quiz game Quizalize and personalize your teaching 0 Tinanggap nila ang mga Espanyol bilang kaibigan at kakampi Correct answers: 1, question: A Magkakaugnay ang lahat ng mga sangay ng pambansang pamahalaan Sagutan ito sa inyong papel Panuto: Isulat ang TAMA kung wasto ang pahayag at MALI kung hindi Sa manunulat nakasalalay ang impormasyon na ilalahad sa pagbuo ng isang sulatin Ang Presidential Commission on Isulat ang sagot sa patlang Correct answers: 3, question: Summative Test Number 3 Panuto: Isulat kung ang pangungusap ay TAMA O MALI Ang bigat ng pananagutan sa kinakaharap na sitwasyon ng isang makataong kilos ay nakabatay sa bigat ng kagustuhan o pagkukusa TAMA 2 Isulat ang iyongsagot sa kwaderno Ang Taj Mahal ay ipinatayo ni Shah Jahan para sa kanyang pinakamamahal na asawa na si Mumtaz Mahal Balikan Isulat sa patlang ang TAMA kung ang pangungusap ay nagsasaad ng atotohanan at MALI kung hindi _____3 Kakausapin ko ang aking guro na ako ay sasali at hihilinging sanayin pa ako sa pagtakbo _____2 Rizal ang sumulat ng pag-ibig sa "Tinubuang Lupa 5) Pagsunog ng mga basura 00 Question text Isulat ang salitang TAMA kung ang pahayag ay wasto at MALI naman para sa hindi wastong pahayag Piliin sa loob ng kahon ang inilalarawan sa bawat bilang Ang Mga Epekto Maaaring Maging Agad at Mapapahamak Bahay / Pamumuhay / Kung ano ang isulat sa kard ng isang ama sa iyong ama, dahil ang pagkuha ng tama ay maaaring maging kumplikado - Pamumuhay - 2022 Isulat kung Tama o Mali ang nakasaad sa bawat bilang sa sagutang papel * Gawaing Pagkatuto Bilang 3: (Balikan) Suriin at pag-aralan ang mga sumusunod na paglalarawan sa mga larong pinoy Ang pagsulat ng liham ay isang uri ng komunikasyong berbal 91 Ang ng/ng mga, ang/ang mga ay ginagamit sa mga pangngalang pambalana samantalang ang si/sina, kay/kina, ni/nina ay pangngalang pantangi Isulat ang Tama kung angkop na pananda ang ginamit sa pagtukoy ng pangngalan at Mali kung hindi angkop PAUNANG PAGSUSULIT PANUTO: Basahin ang sumusunod at isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong sagutang papel Hindi ko ipapaalam na mabilis akong tumakbo 3