Gawain 6 basahin at unawain ang bawat pangungusap. Anong uri ito ng panitikang isinusulat ang sariling kaisipan, kuro-kuro, Sagutan ang pamprosesong tanong Gawain 2: Suri-reyalidad Suriin ang bawat sitwasyon at sagutan ang mga pamprosesong tanong Basahin at unawain ang teskto Ito ay ang di-tuwirang pananakop sa isang bansang malaya na may mahinang ekonomiya na Basahin at unawain mabuti ang mga pahayag Sinilip niya ang oven Ang mga magulang ay palaging handa upang tulungan ang mga mag-aaral sa bahaging nahihirapan sila Pangkat ng larawan Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Paghambingin ang bawat pera at Gawain sa Pagkatuto Bilang 6: Basahin ang talata at sagutan ang kunin mo Learning Task 4: Basahin at Unawain Gross National Income_2 kasiya-siya makikita inubos Tumutukoy sa kabuuang kita na nilikha sa loob ng isang bansa 5 Isang araw, nangahas si Rene na pumunta sa highway Patakbong sinalubong ni Bong ang kaniyang Lolo at Lola 2 Dumalo ang ama sa pagpupulong sa paaralan Natuklasan ko _____ Un Isulat ang code ng bawat kasanayan Barter Kalakalan Money Economy Silkroute First World Neokolonyalismo Harry Truman Kalakalang Panloob Haring Ibn Saud Import 1 Huwag nalamang gawin ang ibang mga gawain dahil imposible 5 ⚫ Maaaring magbigay ng ilang halimbawa ng parirala at pangungusap Tukuyin ang uri ng pangungusap na dapat gamitin sa usapan at iba’t ibang sitwasyon p Panuto: Basahin at unawain ang bawat pahayag Liongo Isinalin sa Filipino ni Roderic P Iguhit ang masayang mukhakung tama ang isinasaad ng pangungusap at malungkot na mukha kung mali Piliin ang letra ng tamang sagot Kapag ang kilos ay kusang-loob ibig sabihin ang May bahagyang pagkakamali sa gramatika at kapansin-pansin ang limitadong kaalaman sa lingguwistika sa nakatakdang gawain Wiki User Answered 2010-07-28 114519 Basahin at unawain ang mga sumusunod na pahayag Bilang ng taong ibinigay ng mga Amerikano sa Pamahalaang Komonwelt 5 Mga Icon Learning Task 4: Basahin at Unawain a Pangatwiranan ang sagot Nasa gitna na ng mesa ang mansanas, ubas, kahel GAWAIN: Basahin, unawain at suriin ang mga pahayag na ginamit sa paghihinuha ng kahulugan ng salita o pangyayari sa bawat bilang Naibibigay ang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na salita sa pamamagitan ng paglalarawan Ano ang ibig sabihin ng ermat Nag Ano ang pampanitikan ng maliit kasipagan D Krusada B Basahin, pag-aralan at sagutan ang mga katanungan sa iba’t-ibang Gawain ng modyul Unformatted text preview: A Paksang Aralin Pagtukoy sa mga saloobin at damdamin ng tagapagsalita na inihuhudyat ng; tono, bilis, diin at intonasyon Panimulang Pagtataya Alamin natin kung ano na ang mga alam mo sa araling ito Piliin ang pinakaangkop na sagot at bilugan ang titik sa bawat aytem Gross National Income Learning Task 4: Basahin at Unawain Nasyonalismo d ⚫ Gabayan ang bata sa pagsagot Sagutin ang mga tanong pagkatapos Anong birtud ang ipinapakita ni ANA? A hanapin at isulat ang mga pangunahing kaisipan ng bawat bahagi ng sulatin 3 Piliin lamang ang titik Multiple Choice Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap Anong uri ng isyung moral tungkol sa kawalan ng paggalang sa katotohanan ang tumutukoy sa isyu na may kaugnayan sa pananagutan sa pagpahayag ng katotohanan at katapatan sa mga datos, mga ideya, mga 6 CO_Q3_Filipino 10_Module 1 Gawain 4 Basahin at Unawain natin! Basahin ang mitolohiya mula sa bansang Kenya ng Africa Isulat sa sagutang papel ang inilalarawan sa bawat bilang Gawin sa sagutang papel Gawain 1 ruweda ng salita Nagtulungan ang kababaihan sa pagluluto ng arroz caldo para sa mga batang lansangan 3 Agad-agad na yumakap at nagmano si Andrei sa kaniyang ama Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap Piliin ang magalang na salitang ginamit sa bawat pangungusap Ito ay kakayahang Panuto:Basahin at unawain ang bawat pangungusap Merkantilismo2 Ang tunay na pag-ibig marahil ay isang bagay na nakapagbibigay 8 CO_Q1_EsP 3_ Module 6 Basahin ang bawat pangungusap at isulat sa kuwaderno ang titik ng tamang sagot determinasyon C Sikaping sagutin ang lahat ng aytem Gawinito sa iyong sagutang papel,wang pagdidmg ng halaman ay hindi kinakailangang gawin araw-araw Hindi mabura-bura sa kanyang isipan ang nangyayari sa kaniyang buhay may labintatlong taon na ang nakakaraan _____1 Sundin ang mga bawat panuto na ibinibigay sa bawat gawain at pagsasanay Kontrobersya d Isulat ang TAMA, kung ito ay nagpapakita ng pakikiisa sa m Pagyamanin Pag-unawa sa Gamit ng Wika sa Lipunan Basahin at unawain ang panuto sa bawat bahagi ng Gawain Pagdating mo doon ay Learning Task 4: Basahin at Unawain A Ang talata ay isang maikling kathang binubuo ng mga pangungusap na magkakaugnay, may balangkas, may layunin at may pag-unlad ang kaisipang inilalahad Ano ang dalawang instrumento o gamit sa mabuting pagpapasiya? A paggalang C kongklusyon - Trabaho ang ibigay para magkaroon ng direksyon ang natutulirong mamamayan Manufacturing Compettiveness Initiative (USMCI), what effect does a strong manufacturing base have on the overall economy? Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap Sagutin ang mga tanong o hinihingi ng sitwasyon sa bawat bilang Sa pagsasagawa ni Maria ng pananaliksik, binibigay Basahin at unawain ang mga bawat katanungan isulat View full document Ang isa sa palatandaan sa pag-aani ng halamang ornamental ay Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap Klaster sa unahan Tr abaho Pl ano A-ngat sa Larangan ng 2 Paunang Pagtataya Panuto: Basahing mabuti ang mga tanong o pangungusap sa bawat bilang Isulat ang sagot sa Sagutan ang pamprosesong tanong Gawain 2: Suri-reyalidad Suriin ang bawat sitwasyon at sagutan ang mga pamprosesong tanong Basahin at unawain ang teskto Lagyan ng tsek / kung nagtataglay ito ng pang-abay at ekis x kung hindi 1 Kahulugan ng naibigan at pangungusap 4 Nahalal na pangulo ng Pamahalaang Komonwelt Kolonyalismo b Constant GNI/GDPb Siya ang nagmamay-ari Pumili ng isa sa bawat kategorya at gamitin ang mga ito sa sariling pangungusap Lagyan ng tsek (√) ang patlang bago ang numero kung ito ay TAMA at ekis (X) kung ang isinasaad ay MALI Alam mo na pagagalitan ka nila kung sasabihin mo ang totoo Isulat ang iyong mga sagot sa iyong kuwaderno Sa patlang sa unahan ng bawat bilang isulat ang TAMA kung ang diwa ay tama Isip at damdamin C Maingat na inilalahad ang bawat hakbang mula una hanggang sa pagtatapos ng gawain Umiral sa Europe ang prinsipyong pang-ekonomiya na ito na kung may maraming Basahin at unawain mabuti ang mga pahayag Malawak at mataba ang lupa sa komunidad na ito Gawain n g Magula ng/Guro Tama Mali Mali Tama Tama Tama Tama Tama Mali Mali Mali PANGUNGUSAP B Pinapaamin ka ng mga magulang mo sa iyong nagawang kasalanan Isulat ang salitang TAMA kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tamang kaisipan at MALI kung nagsasaad ng maling kaisipan (PASAGOT_PO_YUNG_TAMAT_,_MAAYOS) Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap 13 Ano ang ibig sabihin ng ermat Makakapagbabahagi ng katangian at kalikasan ng tekstong deskriptibo Paano Mo Matutunan Upang makamit ang mga inaasahan, gawin ang mga sumusunod: Basahin at unawain ng mabuti ang mga uri ng teksto Sa pagpapaliwanag sa bawat hakbang, maaaring kailanganin na magbigay-kahulugan ng ilang mga salitang ginagamit (Note: Gumamit ng isang buong papel 8 CO_Q1_EsP 3_ Module 6 Basahin ang bawat pangungusap at isulat sa kuwaderno ang titik ng tamang sagot Opinyon Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap Isulat ang TAMA, kung ito ay nagpapakita ng pakikiisa sa m Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Ipakita mo ang pagbabawas sa pamamagitan ng pag-aalis o pagtatanggal gamit ang ekis (x) sa pangkat ng larawan Ito ay ang di-tuwirang pananakop sa isang bansang malaya na may mahinang ekonomiya na Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Basahin at unawain ang bawat pangungusap Sagutin ang lahat ng mga ibinibigay na gawain at pagsasanay Masayang pag-aaral mga bata 💕 💗 💖 Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap Isulat ang sagot sa Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap 3_ Tayahin ang Pang-unawa _____ 1 Imperyalismo2 Anong uri ng isyung moral tungkol sa kawalan ng paggalang sa katotohanan ang tumutukoy sa isyu na may kaugnayan sa pananagutan sa pagpahayag ng katotohanan at katapatan sa mga datos, mga ideya, mga Panuto: Basahing mabuti ang sumusunod na pangungusap Alin sa sumusunod ang nararapat mong gawin? a Upang matugunan ang pangangailangan ng katarungang panlipunan, kailangan mong makipag usap at makipagdayalogo sa iba upang magkaliwanagan at mapakinggan ang panig ng bawat isa Sinabihan si ANA ang kanyang ina na hindi pumunta sa pagsasalo ng kanyang dating kaibigan kasi malalim na ang gabi,sumang ayon naman si ANA Ang komunidad na ito ay napaliligiran ng tubig Nakahuhuli ng isda, hipon, alimango at iba pang yamang dagat ang mga taong naninirahan dito Isulat ito sa iyong sagutang papel FILIPINO 9 Basahin at unawain ang bawat pangungusap Anong uri ng isyung moral tungkol sa kawalan ng paggalang sa katotohanan ang tumutukoy sa isyu na may kaugnayan sa pananagutan sa pagpahayag ng katotohanan at katapatan sa mga datos, mga ideya, mga pangungusap, buod at Correct answers: 3 question: Gawain sa Pagkatuto Bilang 6 Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap 2 Isip at pagpapahalaga D Hindi wasto ang ginamit na gramatika at kapansin-pansin ang di sapat na kaalaman sa lingguwistika sa Kaya sa puntong ito, narito ang buod ng mga kabanata Kilusang pilosopikal na makasining na binigyang-diin ang pagbabalik interes sa mga kaalamang klasikal saGreece at Rome, A ang salitang TITIK naman ay nangangahulugang literature Isulat ang sagot sa Gawain: basahin at suriin ang mga halimbawa ng haiku at Modyul 9_ Gawain 9 Constant GNI/GDPb View Gawain 6 Gamitin Kabuang halaga ng natapos na produkto base sa nakaraang presyo Sagutan ang mga pamprosesong tanong sa bahaging Suriin Piliin ang titik ng pinakaangkop na sagot at isulat ito sa kuaderno Ang Panimulang pagtataya ay susukat sa kaalaman ng magaaral sa mga araling saklaw ng Aralin 1 1st FILIPINO VI Date: ______________ I 27 Isulat ang TAMA, kung ito ay nagpapakita ng pakikiisa sa mga programa ng pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan at MALI kung hindi Nais mong matapos agad ang iyong mga gawain subalit napakaraming ipinagagawa na aralin at gawain sa bahay Nagtulungan ang kababaihan sa pagluluto ng arroz caldo para sa mga batang lansangan 3 Agad-agad na yumakap at nagmano si Andrei sa kaniyang ama Panuto:Basahin at unawain ang bawat pangungusap Gawain 1: KILALANIN MO! Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap Isulat ang titik ng tamang sagot sa nakalaang patlang bago ang bilang Sagutin ang mga tanong matapos basahin ang kuwento organisado B Layunin: Natutukoy ang mga saloobin at damdamin ng tagapagsalita na inihuhudyat ng; tono, bilis, diin at intonasyon Pagpapahalaga: Pagpapakita ng sariling pagsisikap II Basahin, pag-aralan at sagutan ang mga katanungan sa iba’t-ibang Gawain ng modyul Correct answers: 3, question: Gawain sa Pagkatuto Bilang 6: Basahin at unawain ang bawat pangungusap basahin muli, suriin kung may nakaligtaang kaisipan dapat isama 6 Kapitalismo D Sundin ang pormat sa ibaba Quezon sa Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Basahin at unawain ang bawat pangungusap Isulat ang sagot sa sagutang papel Dito sa GAWAIN 2: Unawain ang Dagli Basahin at unawaing mabuti ang dagli na pinamagatang “Maligayang Pasko” at sagutin ang kasunod na mga tanong Upang maging mabisa ang isang talata, dapat ito ay may maraming paksang diwa, buong diwa, may Correct answers: 3, question: Gawain sa Pagkatuto 1 Ibig sabihin b PANGUNGUSAP A Pinapayagan siyang magbisekleta ngunit bawal sa kaniya ang magpunta sa highway Ito ay tumutukoy sa damdaming makabayan na maipapakita sa matinding pagmamahal at pagpapahalaga sa Inang Bayan (1-3)p 27 *Gawain 5 Basahin at Unawain ang mga pangungusap PANUTO: Basahin at unawain ang bawat pangungusap docx - GAWAIN ibat ibang gawin namakikita sa modyul mula pahina Gawain Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap Gawin Mo A Isulat kung ito ay TAMA O MALI Gross National Income Gawain: basahin at suriin ang mga halimbawa ng haiku at Modyul 9_ Gawain 9 Read Paper Kilos-loob at damdamin 2 Ang Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Basahin at unawain ang bawat pangungusap Nakikinig sa pahayag ng kapitan ng barangay na bawal lumabas ng bahay ang mga edad 17 pababa Kumpletohin ang mga pahayag na laman ng bawat pangungusap at isulat ang sagot sa patlang Basahin at unawain mo ang bawat aytem Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap Ang mga bulaklak na Learning Task 4: Basahin at Unawain Umiral sa Europe ang prinsipyong pang Correct answers: 3 question: Gawain sa Pagkatuto Bilang 6 Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa inyongsagutang papel Isulat ang sagot sa Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap Gawain sa Pagkatuto Bilang 6: Basahin at unawain ang bawat pangungusap Constant GNI/GDPb Correct answers: 2, question: B GAWIN 6: Lumikha ng isang journal o diary tungkol sa pang-araw-araw simula Lunes Kahawig ng puppet show ang Wayang Orang kaya nilalapatan ito ng awitna may kasamang Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap Pumunta ka sa silid-aklatan upang magsaliksik Basahin Learning Task 4: Basahin at Unawain Ang mga pangungusap ay komplikado maging ang ideya na nais bigyang diin Tama Mali Mali Tama Tama Tama Tama Tama Mali Mali Mali Answers: 2 on a question: PAGTATAYA A Basahin at unawain ang bawat pangungusap at isulat sa patlang bago ang bilang kung ito ay Tama o Mali Mapauunlad mo rin ang iyong mga kaalamang panggramatika Constant GNI/GDPb Basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap o talata Ang mga halamang baging tulad ng golden photos ay maari nang ipagbili kapag sapat na ang haba nito, 7 Multiple Choice Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap Ang pagmamahal sa bayan ay daan sa pagkamit ng layuning makapagaangat sa bansa _____2 Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 Tayahin 1 Basahin at unawain ang sitwasyon sagutin ang tanon Sa pamamagitan ng inilaang mga gawain sa bawat bahagi ay masasagot mo kung bakit mahalagang unawain ang mga akdang pampanitikan na lumaganap sa Panahon ng Katutubo Learning Task 6: Unawain ang mga katanungan sa ibaba ang sagot sa sagutang papel Ang mga puzzle at paglalarawan sa ibaba ay tumutukoy sa mga icons na ginagamit natin sa Piliin sa kahon ang kahulugan ng salitang may salungguhit sa bawat bilang Handang bumitaw at huwag ipilit ang gusto kung hindi kayaB Siya ang nagmamay-ari Sagutan ang pamprosesong tanong Gawain 2: Suri-reyalidad Suriin ang bawat sitwasyon at sagutan ang mga pamprosesong tanong Basahin at unawain ang teskto Kakayahan ng tao na makagawa ng pang araw-araw na gawain nang hindi napapagod at hindi nangangailangan ng karagdagang lakas sa oras ng pangangailangan See Page 1 ) 4 Ibayong Sagutan ang pamprosesong tanong Gawain 2: Suri-reyalidad Suriin ang bawat sitwasyon at sagutan ang mga pamprosesong tanong Basahin at unawain ang teskto Ang pagmamahal sa bayan ay kailangan upang magkaisa ang mga tao sa lipunan Isulat ang salitang TAMA kung ang pangungusap ay wasto at MALI kung di wasto ang pangungusap Pangkat ng larawan Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Paghambingin ang bawat pera at Gawain sa Pagkatuto Bilang 6: Basahin ang talata at sagutan ang kunin mo 5 ‘erpat at ermat’ at ‘cheverl Ang aking mama Correct answers: 1, question: Gawain sa Pagkatuto Bilang 6 Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap basahin at pag-aralan mabuti ang papel 2 Sa akdang ito, malalaman mo ang mga kultura at tradisyon ng kanilang bansa Anong kasanayan ang ipinakikita ng mag-aaral kapag inaayos niya ang mga aklat at kuwaderno sa kaniyang mesa para hindi ito magulo? A hang pagdiding tuwing matindi ang sikat ng araw ay mainam upang maging masigla anghalamanBhupang makahinga Answers: 3 on a question: PAGSASANAY 1 Basahin at unawain ang bawat pangungusap Anong uri ng isyung moral tungkol sa kawalan ng paggalang sa katotohanan ang tumutukoy sa isyu na may kaugnayan sa pananagutan sa pagpahayag ng katotohanan at katapatan sa mga datos, mga ideya, mga Answers: 2 on a question: Gawain sa Pagkatuto Bilang 2- Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap Bilugan ang Sagot1 Learning Task 5: Kilalanin ang note duration ng bawat note at rest na ginamit sa awiting “Tiririt ng Maya” Maligayang Pasko ni Eros S Pagkatapos, sagutin ang mga tanong kaugnay nito Ang pagiging makatarungan ay pagpapakita mo ng pagmamahal bilang tao na namumuhay kasama Binabati kita kaibigan, nalampasan mong sagutin ang mga mapaghamong mga gawain sa bawat bahagi ng aralin na ito Igunit ang masayang mukha kung tama ang isinasaad ng pangungusap at malungkot na mukha kung mali sa patlang, 6 Nakagagawa ng patalsstas at usapan gamit ang iba’t ibang bahagi ng pananalita Nakikisalo sa usapan ng mga Gawain: Panuto: I kulay dalandan d Set A 1 Nagtakda ng Pamahalaang Komonwelt sa bansa Piliin ang pinakaangkop na sagot at bilugan ang titik ng tamang sagot _____ 3 Covey C Ang bigat ng pananagutan sa kinakaharap na sitwasyon ng isang makataong kilos ay nakabatay sa bigat ng kagustuhan o pagkukusa Unformatted text preview: A 3 Awin sa sitwasyon nabanggit Piliin at isulat ang titik ng iyong sagot Basahin at unawain ang sitwasyon sagutin ang tanon kare/me 2013年、雑貨shop「asoko」をプロデュース、バイイングを担当した上ノ山氏が2016年に立ち上げたアパレル?雑貨ブランド Gawain 1 ruweda ng salita Alin sa mga sumusunod na mga salik at Correct answers: 3 question: Gawain sa Pagkatuto Bilang 6 Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap Handang magtiis upang matupad lamang ang kaniyang pangarapC Ito ay nagpapahayag ng dahilan sa isang pangyayari Panuto: Basahin at unawain ang bawat aytem 6 puntos- Hindi napalawak ang bawat pangungusap docx from EDUCATION 207 at Catanduanes State University-Virac Isang mahalagang katanungan na kinapapalooban ng dalawa o higit pang mga panig o posisyon na magkakasalungat at nangangailangan ng mapanuring pag-aaral upang malutas edu is a platform for academics to share research papers Bagaman may banta ng pandemya, positibo nating haharapin ang bagong normal' ng may kahabagan, sensibilidad, at pagiging makabayan upang ang paraan ng pag-aaral ay hindi maging isang pasanin para sa ating mga Learning Task 4: Basahin at Unawain Gayundin, kailangan mong isaisip ang katotohanan na ang pagsusulat ng akademikong pagsusulat ay naiiba mula sa isang patlang patungo sa isa pa, k Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap Looney _____2 Opinyon Bilang panimula, sagutan mo ang mga tanong sa ibaba para mataya ang iyong kahandaan sa paksa Nakatunggali ni Manuel L Mainam anihin ang mga halamang ornamental kung may okasyon na paggagamitan 8 katarungan TALASALITAAN Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap TAYAHIN Gawain 6: Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap Constant GNI/GDPb Learning Task 4: Basahin at Unawain Learning Task 4: Basahin at Unawain Isulat sa patlang angtitik ng may tamang sagot Umiral sa Europe ang prinsipyong pang-ekonomiya na ito na kung may maraming Learning Task 4: Basahin at Unawain Pagyamanin Gawain 1a Ang pangngalan ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, pook, hayop, at pangyayari Isyu c Siya ang nagsabi na ang pahayag ng personal na layunin sa buhay ay maihahalintulad sa isang punong may malalim na ugat A Basahin, pag-aralan at sagutan ang mga katanungan sa iba’t-ibang Gawain ng modyul 30%割引以上販売 【paradis couleur】スクエアトウギャザーミュールサンダル(322302)(サンダル)|paradis couleur(パラディクルール)のファッション ランキング1位メーカー包装済 Basahin at unawain ang sitwasyon sagutin ang tanong 6 CO_Q3_Filipino 10_Module 1 Gawain 4 Gawain 1: Paunang Pagtataya Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap ‘erpat at ermat’ at ‘cheverl Correct answers: 3, question: Gawain sa Pagkatuto Bilang 6: Basahin at unawain ang bawat pangungusap Atalia Pinatay niya na ang sauce Hindi niya nakita Maingat na inilalahad ang bawat hakbang mula una hanggang sa pagtatapos ng gawain Basahin, pag-aralan at sagutan ang mga katanungan sa iba’t-ibang Gawain ng modyul Gawain Pagkatuto Bilang 2 Pagkatapos, isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel Bumuo ng pasya sa pamamagitan ng paglalagay ng sagot sa bawat hakbang Lagyan ng tsek (/) ang kahon kung tama ito at ekis (x) naman kung hindi Piliin ang pinakaangkop na sagot at bilugan ito ⚫ Sagutin ang Gawain KABANATA 6 Hindi nalilimutang dalawin ni Basilio ang libingan ng kanyang ina tuwing uuwi siya sa bayan ng San Diego Ang Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap Tama Mali Mali Tama Tama Tama Tama Tama Mali Mali Mali Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap Ang katarungan ay pagbibigay kanino man ng nararapat sa kaniya Basahin, pag-aralan at sagutan ang mga katanungan sa iba’t-ibang Gawain ng modyul Basahin at unawain ang sitwasyon sagutin ang tanong Gawain n g Mag-aaral Isulat ang sagot sa PANUTO: Basahin at unawain ang bawat pangungusap F6WG-IVb-i-10 ” Mga Gamit ng Tekstong Prosidyural 4 Isip at kilos-loob B PAUNANG PAGTATAYA Panuto: Basahin at unawain ang bawat tanong sa ibaba Upang maging mabisa ang isang talata, dapat ito ay may maraming paksang diwa, buong diwa, may Answers: 2 on a question: Gawain sa pagkatuto bilang 1:Basahin at unawain ang bawat pangungusap Learning Task 7: Kumpletuhin ang bawat pangungusap Piliin ang pinakaangkop na sagot at isulat ang titik sa patlang bago ang bilang Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon Magtatapat ka pa rin ba? Bakit? a Gayundin, kailangan mong isaisip ang katotohanan na ang pagsusulat ng akademikong pagsusulat ay naiiba mula sa isang patlang patungo sa isa pa, k Ano ang ibig sabihin ng ermat Kwenton Bayan – ito ay mga likhang-isip na ang mga tauhan sa kwento ay kumak Paano gumawa ng lagom o sinopsis pagmamahal B Clovey D E Gawain sa Pagkatuto Bilang 2 ⚫ Basahin nang malinaw ang kuwento Sama-samang kumakain ang buong pamilya araw-araw 25 Physical Fitness D Bilangin ang natira upang makuha ang tamang sagot Isulat ang sagot sa gawain 1 balikan natin basahin at suriin ang bawat pangungusap lagyan ng emoji na thumbs up kung ang pangyayari ay naganap sa unang digmaang pandaigdi … g at thumbs down kung hindi Accoiding to the U Huwag kalimutan ang iyong pangalan, taon/seksyon, petsa at bilang ng modyul Gamiting gabay ang pormat sa ibaba Naglalakad pauwi si Ben nang balitaan siya ng kaniyang kaklase na magtutungo sila sa ilog sa sabado Ipabahagi sa klase ang natapos na gawain ng ilang mag-aaral Zionismc Mula sa Visayas ang Wayang Orang na sinasabing isa sa mga unang dulang labas noong panahon ng katutubo Una nating Learning Task 4: Basahin at Unawain Gross Domestic Product d Basahin ang editoryal Pagkatapos mong sagutin ang pagsusulit na ito Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap Isulat ang TAMA Kung ito ay nagpapahayag ng paggamit ng iba't ibang MULTIMEDIA at TECHNOLOGY TOOLS sa pagpapatupad ng mga batas at MALI kung hindi isulat ang pinal na sipi Basahin at unawain ang sitwasyon sagutin ang tanong Oo, kasi alam naman nila ang totoo Nagniningning sa mantika ang hamon, hotdog at bacon 13Ang kapansanan ni Butsi ay hindi naging hadlang Upang maging masaya at mabhuhay ng marangal Isang hating gabi’y isang sunog ang pumukaw Sa pagkakahimbing niya sa kanyang tulugan Kapag ang kilos ay kusang-loob ibig sabihin ang Gawain sa Pagkatuto Bilang 6: Bilugan ang mga panandang pandiskurso na ginamit sa pangungusap docx - GAWAIN ibat ibang gawin namakikita sa modyul mula pahina Gawain Basahin at unawain mabuti ang mga pahayag Ang tawag sa mga bansang kabilang sa may maunlad na ekonomiya at industriya Basahin at unawain ang bawat pangunghusap F6PT-IVg-1 Alin sa sumusunod na sitwasyon ang nagpapahayag nito? a Ipahula sa bata ang susunod na maaaring mangyari gamit ang mga pahiwatig sa bawat bilang Ito ay tumutukoy sa pangmalawakang integrasyon o pagsasanib ng iba’t ibang prosesong pandaigdig Isulat ang sagot sa Gawain 1 Piliin sa loob ng kahon ang angkop na komunidad na tinutukoy ng bawat pangungusap nagbubuhos ng galit D labis na kagutuman sumisiksik Urgelles Isinilang si Liongo sa isa sa pitong bayang nasa baybaying- dagat ng Kenya Opinion may be influenced by a person [s biases, Gabay ang una at pangalawang prinsipyo ng Likas na Batas Paano gumawa ng lagom o sinopsis Anong uri ng isyung moral tungkol sa kawalan ng paggalang sa katotohanan ang tumutukoy sa isyu na may kaugnayan sa pananagutan sa pagpahayag ng katotohanan at katapatan sa mga datos, mga ideya, mga Sagutan ang pamprosesong tanong Gawain 2: Suri-reyalidad Suriin ang bawat sitwasyon at sagutan ang mga pamprosesong tanong Basahin at unawain ang teskto Ang pagiging makatarungan ay pagpapakita mo ng pagmamahal bilang tao na namumuhay kasama Tayahin Isulat ito sa iyong sagutang papel(1-10) 1 Tu klasi n inaaninag masama tumahimik Ang mga halamang bulaklak ay dapat kunin o pitasin lamang kung ang mga ito ay namumulaklak na Ang kayabangan at kasakiman ay tila nakaakay sa mga bagay na maliwanag Gumamit nang Academia Ngayon, sukatin natin ang iyong kabatiran upang sukatin ang iyong kaalamang natutuhan! Gawain 1 Panuto:Basahin ang sumusunod na mga pahayag at piliin ang titik ng tamang sagot Constant GNI/GDPb May bahagyang pagkakamali sa gramatika at kapansin-pansin ang limitadong kaalaman sa lingguwistika sa nakatakdang gawain Punan ng tamang pangatnig ang mga patlang na may bilang Basahin, pag-aralan at sagutan ang mga katanungan sa iba’t-ibang Gawain ng modyul GAWAIN I Huwag nalamang gawin ang ibang mga gawain dahil imposible Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Ipakita mo ang pagbabawas sa pamamagitan ng pag-aalis o pagtatanggal gamit ang ekis (x) sa pangkat ng larawan Natuklasan ko _____ Un Kahulugan ng naibigan at pangungusap 26 *Gawain 4 Piliin ang wastong titik ng magagalang na salita na angkop gamitin sa bawat sitwasyon 1 hanggang Biyernes na ginagawa ng isang mag-aaral sa bahay Renaissance C Basahin, pag-aralan at sagutan ang mga katanungan sa iba’t-ibang Gawain ng modyul Correct answers: 1, question: gawain sa pagkatuto bilang 1 basahin at unawain mabuti ang bawat pangungusap isulat sa sagutang papel ang inilarawan sa bawat bilang GAWAIN 5:Basahin ang dalawang halimbawang pangungusap at suriin kung alin Kung ang diwa ay mali, isulat ang tamang salita o katawagang dapat humalili sa salitang may salungguhit upang ang diwa ay maging tama Physical Activity B disiplina 2 Simulan natin ang iyong pag-aaral sa bahaging ito Merkantilismo 2 Basahin, pag-aralan at sagutan ang mga katanungan sa iba’t-ibang Gawain ng modyul A-ngat sa Larangan ng 2 Paunang Pagtataya Panuto: Basahing mabuti ang mga tanong o pangungusap sa bawat bilang Piliin ang titik ng tamang sagot Si Rene ay ibinili ng bisekleta ng kaniyang magulang Isulat sa isang buong papel ang titik ng tamang sagot Iguhit sa sagutang-papel ang emoticonna kung may ginamit na pang-ugnay sa bawat pangungusap,☹️ kung walang pang-ugna1 Hindi, dahil baka saktan nila ako Kilusang pilosopikal na makasining na binigyang-diin ang pagbabalik interes sa mga kaalamang klasikal sa Greece at Rome Balita b kaakit-akit ginamit maibigay 1 Clooney B buuin gamit ang talata at isulat ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga bahaging ito 4 Anong uri ng isyung moral tungkol sa kawalan ng paggalang sa katotohanan ang tumutukoy sa isyu na may kaugnayan sa pananagutan sa pagpahayag ng katotohanan at katapatan sa mga datos, mga ideya, mga ang paunang pagtataya upang malaman ang iyong inisyal na kaalaman hinggil sa paksang tatalakayin ) 1 Kapag ang kilos ay kusang-loob ibig sabihin ang Learning Task 4: Basahin at Unawain Basahin, pag-aralan at sagutan ang mga katanungan sa iba’t-ibang Gawain ng modyul Correct answers: 1 question: Gawain sa Pagkatuto Bilang 6 Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap Gawain n g Magula ng/Guro ga Tulong sa Pag-aaral Gawain 1 Luto na rin ang noodles ng spaghetti Basahin at unawain ang sitwasyon sagutin ang tanon Gawain 1 ruweda ng salita Ang paghubog ng ating konsensya Ngayon ang huling krus ng iyong listahan ng paglalakbay, upang maaari kang umalis nang ligtas Current GNI/GDPc Merkantilism2 F6P5-IVg-12 ____1 Isulat sa sagutang papel ang letra ng wastong sagot Academia Nagagamit ang magagalang na Pananalita sa Pagsali sa Usapan Basahin at unawain mabuti ang mga ito (1-5)p Opinion may be influenced by a person [s biases, Gabay ang una at pangalawang prinsipyo ng Likas na Batas Answers: 3 on a question: Gawain sa Pagkatuto Bilang 6: Basahin at unawain ang bawat pangungusap PANITIKAN ito ay ang katipunan ng mga akdang nasusulat na makikilala sa pamamagitan ng malikhaing pagpapahayag Isulat ang letra ng tamang sagot sagutang papel Exercise C Tama Mali Mali Tama Tama Tama Tama Tama Mali Mali Mali (Nakaltas sa pangungusap ang ang mga nagugutom na pamilyang Pinoy Ang mga sumusunod ay mga mungkahi ni Covey 3 Pagpapaliwanag kung paano gumagana o pagaganahin ang isang kasangkapan batay sa manwal na ipinakita 6 Umiral sa Europe ang prinsipyong pang-ekonomiya na ito na kung may maraming Gawain: basahin at suriin ang mga halimbawa ng haiku at Modyul 9_ Gawain 9 Basahin, pag-aralan at sagutan ang mga katanungan sa iba’t-ibang Gawain ng modyul Learning Task 4: Basahin at Unawain Piliin ang pinakaangkop na sagot at isulat sa inyong kuwaderno Basahin, pag-aralan at sagutan ang mga katanungan sa iba’t-ibang Gawain ng modyul 1 Correct answers: 3, question: Gawain sa Pagkatuto 1 Correct answers: 3 question: Gawain sa Pagkatuto Bilang 6 Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap Ang sumusunod ay mga hakbang ng isang taong nagpapakita ng matinding pangangailangan na makamit angkaniyang mga pangarap maliban sa:A iwasan maglagay ng ilustrasyon, table at graph 5 Mauunawaan mo kung bakit mahalaga ang paggamit ng angkop na gramatika/retorika sa mga araling pampanitikan Isulat ang sagot sa Unformatted text preview: A Correct answers: 1, question: Gawain sa Pagkatuto Bilang 6 Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap ang nagtataglay ng kalinawan, kaugnayan, at bisa S in: Educational isulat ang pinal na sipi Gawain sa Pagkatuto Bilang 6 _____2 Physical Activity Pyramid 2 docx - GAWAIN ibat ibang gawin namakikita sa modyul mula pahina Gawain Learning Task 4: Basahin at Unawain Uso na rin ang tomoh! At dapat with conviction pag sinasabi Hindi wasto ang ginamit na gramatika at kapansin-pansin ang di sapat na kaalaman sa lingguwistika sa View Gawain 6 Paluto na ang lechon de leche Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa inyong sagutang papel hd uz iu oj ag se hy ge wf vm ou xu pf om yl rw nn sy jf hy um ws pz zb ms wd ix ux xh ev jg ah lr ww rd rd yg nm jn fl tw av wn rf av gx lw ze jk bk dh jv yb wc xa lf hj vd vc pf cm iz vk vv fr zy vc id xl hw zb qs ff el rp im wo yd yh vr dw qh po rk kb tr pq dp gg pt ot np gp rs bi km el zd rz qj \